Nhóm nghiên cứu Lý thuyết xác suất – thống kê và ứng dụng

NHÂN SỰ

 • Trưởng nhóm: TS. Lê Văn Dũng
 • Phó trưởng nhóm: TS. Tôn Thất Tú
 • Thư ký: ThS Nguyễn Thị Hải Yến
 • Các thành viên khác: TS. Tạ Công Sơn, ThS Nguyễn Ngọc Siêng

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Các định lý giới hạn trong xác suất
 • Kiểm định thống kê tuần tự
 • Ứng dụng của thống kê

CÁC BÀI BÁO TIÊU BIỂU

 1. L.V.Dung, T.C. Son (2021), Complete moment convergence for m-ANA random variables and statistical applications, Journal of Statistical Computation and Simulation.
 2. L.V. Dung, T.C. Son, T.T. Tu (2021), Convergence in mean and central limit theorems for weighted sums of martingale difference random vectors with infinite rth moments, Statistics 55 (2), 386-408.
 3. T.C. Son, L.V. Dung (2021), Central Limit Theorems for Weighted Sums of Dependent Random Vectors in Hilbert Spaces via the Theory of the Regular Variation, Journal of Theoretical Probability, 1-25.
 4. S.C. Ta, C.M. Tran, D.V. Le (2020), On the almost sure convergence for sums of negatively superadditive dependent random vectors in Hilbert spaces and its application, Communications in Statistics-Theory and Methods 49 (11), 2770-2786.
 5. T.C. Son, L.V. Dung (2020), On the rate of convergence in the central limit theorem for arrays of random vectors, Statistics & Probability Letters 158.
 6. Kharin A.Y, Ton That Tu (2020), Robustness of sequential hypotheses testing for heterogeneous independent observations, Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol 100, 157 -166.
 7. L.V. Dung, T.C. Son, N.T.H. Yen (2019), Weak Laws of Large Numbers for sequences of random variables with infinite rth moments, Acta Mathematica Hungarica 156 (2), 408-423.
Share