Tổ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

PGS.TS. LÊ VĂN DŨNG
Chức vụ: Trưởng Bộ môn (kiêm nhiệm)
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: lvdung@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lvdung_sp
Scholar: scholar.google.com
ThS. NGÔ THỊ BÍCH THỦY
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, ThS
Di động:
Email: ntbthuy@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/ntbthuy
Scholar: scholar.google.com
Th.S. NGUYỄN THỊ SINH
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, ThS
Di động:
Email: ntsinh@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/ntsinh
Scholar: scholar.google.com
TS. NGUYỄN DUY THÁI SƠN
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: ndtson@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/ndtson
Scholar: scholar.google.com
TS. Phan Anh Tuấn
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: TS
Di động: 
Email: patuan@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: 
Scholar: scholar.google.com

Share