Tổ Toán ứng dụng

TS. TÔN THẤT TÚ
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: tttu@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/tonthattu
Scholar: scholar.google.com
TS. Phan Trần Đức Minh
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động: 
Email: ptdminh@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: 
Scholar: 
TS. NGUYỄN HOÀNG THÀNH
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động:
Email: nhthanh@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nguyenhoangthanh
Scholar: scholar.google.com
NCS, ThS. NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, ThS
Di động:
Email: nttsuong_kt@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nttsuong
Scholar: scholar.google.com
yen NCS, ThS. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, ThS
Di động: 0984630996
Email: nthyen_kt@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nthyen
Scholar: scholar.google.com
TS. Trần Văn Sự
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động: 
Email: tvsu@ued.udn.vn 
Lý lịch khoa học: 
Scholar: scholar.google.com

Share