Ban Chủ Nhiệm Khoa

TS. PHẠM QUÝ MƯỜI
Chức vụ: Trưởng khoa
Địa chỉ:
Di động:
Email: pqmuoi@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/pqmuoi
Scholar: scholar.google.com
PGS.TS. LÊ VĂN DŨNG
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ:
Di động:
Email: lvdung@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lvdung_sp
Scholar: scholar.google.com
TS.  Chử Văn Tiệp
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ:
Di động:
Email: cvtiep@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/cvtiep
Scholar: scholar.google.com
Share