Tổ Đại số – Hình học

PGS.TS. TRƯƠNG CÔNG QUỲNH
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, PGS. TS
Di động:
Email: tcquynh@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/tcquynh
Scholar: scholar.google.com
nhu anh NCS. ThS. PHAN QUANG NHƯ ANH
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, ThS
Di động:
Email: pqnanh@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/pqnanh
Scholar: scholar.google.com
TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: nnchau@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nnchau
Scholar: scholar.google.com
TS. NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động:
Email: ndduong@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/
Scholar: scholar.google.com
NCS. ThS. NGUYỄN LÊ TRÂM
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, ThS
Di động:
Email: nltram@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/
Schoollar: scholar.google.com
TS. TRẦN NAM SINH
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động:
Email: tnsinh@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tnsinh
Schoollar: scholar.google.com

Share