Đại học

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo đại trà

Chuẩn đầu ra tin học

Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thực tập tốt nghiệp

Quy định và biểu mẫu về Thực tập Tốt nghiệp khối CN

Thực tập sư phạm

Quy định và biểu mẫu thực tập sư phạm

Quy chế đào tạo

Của Bộ GD&ĐT

Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo thông tư 57/2012/TT-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung)

Quy chế đào tạo bằng hai của Bộ Giáo dục – Đào tạo

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Của Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn thực hiện quy chế 43 của ĐH Đà Nẵng

Quy định về việc học chương trình thứ hai – hệ chính quy tại các trường trong Đại học Đà Nẵng

Của Trường Đại học Sư phạm

Quyết định 1473/QĐ-ĐHSP-ĐT Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Quyết định điều chỉnh khung học phí môn học giáo dục Quốc Phòng – An Ninh cho các đối tượng năm học 2015-2016

Share