Tổ Giải tích

Anh the_Quy(n) TS. HOÀNG NHẬT QUY
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: hnquy@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/hnquy
Scholar: scholar.google.com
Untitled TS. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: nttduong@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nttduong
Scholar: scholar.google.com
PGS.TS. PHẠM QUÝ MƯỜI
Chức vụ: Trưởng khoa
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, TS
Di động:
Email: pqmuoi@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/pqmuoi
Scholar: scholar.google.com
  TS. CHỬ VĂN TIỆP
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động:
Email: cvtiep@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/cvtiep
Scholar: scholar.google.com
TS. LÊ HOÀNG TRÍ
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: lhtri@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lhtri
Scholar: scholar.google.com
TS. LÊ HẢI TRUNG
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: lhtrung@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lhtrung
Scholar: scholar.google.com
TS. PHAN ĐỨC TUẤN
Chức vụ: Trưởng Phòng Đào tạo
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Di động:
Email: pdtuan@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/pdtuan
Scholar: scholar.google.com
TS. LƯƠNG QUỐC TUYỂN
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động:
Email: lqtuyen@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lqtuyen
Scholar: scholar.google.com
TS. Nguyễn Ngọc Thạch
Chức vụ:
Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Di động:
Email: nnthach@ued.udn.vn
Lý lịch khoa học:
Scholar: scholar.google.com

Share