Mục tiêu và chuẩn đầu ra – Khoá 2019

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững kiến thức về toán cơ bản và phương pháp giảng dạy Toán ở trường trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban hoặc chưa phân ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường trung học phổ thông hiện nay. Ngoài ra với kiến thức tích lũy được, sinh viên loại khá giỏi sau khi tốt nghiệp có đủ điều kiện để học lên các bậc học cao hơn và có khả năng nghiên cứu khoa học hoặc trở thành cán bộ giảng dạy cho các trường Cao đẳng, Đại học.

2. Mục tiêu cụ thể

   2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực cả người giáo viên.

     2.2. Về kiến thức

Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu và nắm vững các kiến kiến thức đầy đủ và sâu sắc về Toán cơ bản, toán sơ cấp, toán ứng dụng, có những kiến thức về lý luận và thực tiễn dạy học Toán; hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông.

     2.3. Về kỹ năng

Trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng các phương pháp dạy học môn Toán để dạy Toán hoc cho học sinh trung học phổ thông; rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy toán học, khả năng giáo dục để giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trung học phổ thông.

II. CHUẨN ĐẦU RA

1. Chuẩn phẩm chất và năng lực người học sau khi tốt nghiệp

CHUẦN 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC VÀ LỐI SỐNG

Tiêu chí

Chỉ số thể hiện

Phẩm chất chính trị

– Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục

– Lập trường, tư tưởng vững vàng

Đạo đức và lối sống

– Tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan

– Giữ gìn, phát huy truyền thống nhà giáo

– Có lối sống lành mạnh

CHUẦN 2: NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

Tiêu chí

Chỉ số thể hiện

Có năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục

– Chủ động trong việc hòa nhập môi trường làm việc và tiếp cận người học

– Vận dụng các kiến thức sư phạm phù hợp

Có năng lực hoạt động giáo dục ở bậc THPT

– Có hiểu biết về các yêu cầu chung của bậc học và yêu cầu riêng của môn học

– Có kiến thức về địa phương, tâm lý lứa tuổi

Có năng lực hoạt động dạy học ở bậc THPT

– Làm chủ nội dung, phương pháp và mục tiêu của môn học

– Vận dụng các biện pháp sư phạm phù hợp

Có năng lực giao tiếp sư phạm

– Tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp

– Có khả năng phân hóa trong dạy học

Có năng lực đánh giá trong giáo dục

– Nắm vứng mục tiêu, yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của môn học

– Thiết kế được các nội dung và hình thức đánh giá phù hợp

Có năng lực hoạt động xã hội

– Chủ động và sáng tạo trong các hoạt động xã hội

Có năng lực phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân

– Có khả năng tự học, tự đào tạo

– Chủ động tham các hoạt động cải tiến chương trình và phương pháp dạy học.

2. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

– Giảng dạy bộ môn Toán trong các trường THPT và THCS

– Làm chuyên viên tại các Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo

– Giảng dạy toán cao cấp và toán ứng dụng tại các trường Đại học

 3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

– Có khả năng tự học và tự đào tạo

– Có khả năng học lên các bậc học sau đại học.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

IV TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

   130 tín chỉ (chưa kể phần nội dung kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

V. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Share