Sứ mạng – Tầm nhìn

I. SỨ MẠNG CỦA KHOA TOÁN

Khoa toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đào tạo giáo viên toán phổ thông là nòng cốt; nghiên cứu về toán lý thuyết và toán ứng dụng; phục vụ cho sự phát triển đất nước, trọng tâm là khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

II. TẦM NHÌN CỦA KHOA TOÁN

Đến năm 2030, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm mạnh về đào tạo và nghiên cứu toán học; có một số chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng toán học đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á; tham vấn có hiệu quả các chủ trương, chính sách về giáo dục, đào tạo, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực toán học.

Share