Nhóm Giải tích Đà Nẵng

NHÂN SỰ

 • Trưởng nhóm: TS. Phạm Quý Mười
 • Phó trưởng nhóm: TS. Phan Đức Tuấn
 • Thư ký: TS. Chử Văn Tiệp
 • Thành viên khác: ThS. Phan Quang Như Anh, Học viên cao học: Dương Xuân Hiệp, Văn Bá Công

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh
 • Bài toán tối ưu và giải thuật
 • Phương trình đạo hàm riêng và các bài toán liên quan

CÁC BÀI BÁO TIÊU BIỂU

 1. Muoi, P.Q., Hiep, D.X. Proximal algorithm for minimization problems in l0-regularization for nonlinear inverse problems. Numer Algor (2022).
 2. Muoi, P.Q., Tan, W.C. & Hoang, V.H. Essentially optimal finite elements for multiscale elliptic eigenvalue problems. Adv Comput Math 47, 80 (2021).
 3. Van Tiep Chu, Viet Ha Hoang, Roktaek Lim. Sparse tensor product high dimensional finite elements for two-scale mixed problems. Computers & Mathematics with Applications, Volume 85, 2021, Pages 42-56.
 4. Nguyen Van Duc, Pham Quy Muoi, Nguyen Thi Van Anh, Stability results for backward heat equations with time-dependent coefficient in the Banach space Lp(R), Applied Numerical Mathematics, Volume 175, 2022, Pages 40-55.
 5. Van Tiep Chu, Viet Ha Hoang. High dimensional finite elements for two-scale Maxwell wave equations. Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 375, 2020.
 6. Van Tiep Chu, Viet Ha Hoang. High-dimensional finite elements for multiscale Maxwell-type equations.  IMA Journal of Numerical Analysis, Volume 38, Issue 1, January 2018, Pages 227–270.
Share