Nhóm nghiên cứu Tô pô – Đại số và lí thuyết đa thế vị

NHÂN SỰ

 • Trưởng nhóm: TS. Lương Quốc Tuyển
 • Phó trưởng nhóm: TS. Lê Hoàng Trí
 • Thư ký: TS. Hoàng Nhật Quy
 • Thành viên khác: TS. Nguyễn Ngọc Châu, TS. Nguyễn Thị Thùy Dương, TS. Lê Hải Trung

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Các không gian cầu trường được và tô pô trên các siêu không gian
 • Lý thuyết đa thế vị và hình học phức

CÁC BÀI BÁO TIÊU BIỂU

 1. Ljubisa D.R. Kocinac, Luong Quoc Tuyen And Ong Van Tuyen. Some Results on Pixley-Roy Hyperspaces. Journal of Mathematics. Year 2022) .
 2. Luong Quoc Tuyen And Ong Van Tuyen. A note on the hyperspace of finite subsets. Fasciculi Mathematici. Year 2022.
 3. Luong Quoc Tuyen And Ong Van Tuyen. On the n-fold symmetric product of a space with a σ-(P)-property cn-network (ck-network). Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae. No: 61 (2). Pages: 257–263. Year 2020.
 4. Tran Van An And Luong Quoc Tuyen. Spaces with sn-network g-functions. Topology Proceedings. No: 54. Pages: 177 — 191. Year 2019
 5. Vũ Việt Hùng, Hoàng Nhật Quy, Some finite weighted energy classes of m-subharmonic functions, International Journal of Mathematics, Vol. 32 No. 14 (2021) https://doi.org/10.1142/S0129167X21501019
 6. Vũ Việt Hùng, Hoàng Nhật Quy, The m-Hessian Operator on Some Weighted Energy Classes of Delta m-Subharmonic Functions. Results Math 75, 112 (2020).
 7. Vũ Việt Hùng, Hoàng Nhật Quy, A remark on covering of compact Kahler manifolds and applications, Ukrainian Mathematical Journal, Vol. 73, No. 1, June 2021, pp. 156 – 169.
 8. Hoàng Nhật Quy, A note on the weighted log canonical threshold of toric plurisubharmonic functions, To appear Ukrainian Mathematical Journal, 2022.
Share