Lập kế hoạch đăng kí tín chỉ học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, nhà trường thông báo việc tổ chức cho sinh viên lập kế hoạch và đăng kí học tập kỳ 1 năm 2022-2023.

Việc lập kế hoạch thực hiện: từ ngày 10/6/2022 đến 13/6/2022.

Việc đăng ký học tập được tiến hành theo 2 đợt: Đợt đăng kí chính thức và Đợt đăng kí bổ sung.

Thông tin chi tiết về thời gian xem ở thông báo sau: xem

Share