Dự kiến kế hoạch bảo vệ Luận văn thạc sĩ K36 Quảng Bình

Khoa Toán xin thông báo kế hoạch DỰ KIẾN bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Ngành Phương pháp toán sơ cấp K36 tại tỉnh Quảng Bình như sau:

  • Thơi gian: 20-25/4/2020
  • Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ban chủ nhiệm khoa.

 

Share