Tổ Toán ứng dụng

TS. LÊ VĂN DŨNG
Chức vụ:Trưởng bộ môn
Địa chỉ:
Di động: 0935110108
Email: lvdunght@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lvdung_sp
TS. PHẠM QUÝ MƯỜI
Chức vụ: Trường Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế
Địa chỉ:
Di động: 0904169142
Email: phamquymuoi@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/pqmuoi
ThS. TRẦN CHÍN
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0905228899
Email: tranchindn@yahoo.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/tchin
ThS. BÙI TUẤN KHANG
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0905811299
Email: btkhang@hotmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/btkhang
TS. CAO VĂN NUÔI
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0913423831
Email: nuoicv@yahoo.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/cvnuoi
ThS. NGUYỄN NGỌC SIÊNG
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0913499981
Email: nnsiengdhdn@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nnsieng
NCS. TÔN THẤT TÚ
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 01679335487
Email: tthattu@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/tonthattu
yen ThS. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0984630996
Email: hyensp@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/