Tổ Phương pháp giảng dạy

ThS. NGÔ THỊ BÍCH THỦY
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Địa chỉ:
Di động: 0935327827
Email: bichthuydhdn@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/ntbthuy
Thay Rien THS. ĐẶNG VĂN RIỀN
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0905069999
Email:
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/dvrien
Th.S. NGUYỄN THỊ SINH
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0983405608
Email: sinhsp@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/ntsinh
Phuong Th.S. NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0905530959
Email: haphuong.dhsp@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/
TS. NGUYỄN DUY THÁI SƠN
Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa
Địa chỉ:
Di động: 0913111902
Email: nguyent63@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/ndtson
TS. LÊ HẢI TRUNG
Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa
Địa chỉ:
Di động: 01668120319
Email: trungybvnvr@yahoo.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lhtrung