Tổ Đại số – Hình học

PGS.TS. TRƯƠNG CÔNG QUỲNH
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Địa chỉ:
Di động: 0917966800
Email: tcquynh@dce.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/tcquynh
nhu anh ThS. PHAN QUANG NHƯ ANH
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 01224531780
Email: nhuanh83@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/pqnanh
TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0905205342
Email: nnchau@dce.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nnchau
ThS. NGUYỄN VIẾT ĐỨC
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0914135451
Email: nvduc@dce.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nvduc
NCS. PHAN ANH TUẤN
Chức vụ:
Địa chỉ: Mỹ
Di động: 0905265103
Email: tuanpa141186@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/
ThS. NGUYỄN HỮU CHIẾN
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0905181603
Email: chien.dhsp@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nhchien