Nhận biên bản rà soát điểm học kì 1 năm học 2015-2016

Thông báo: Lớp trưởng các lớp lên Văn phòng khoa nhận Biên bản rà soát điểm học kì 1 năm học 2015-2016.

Leave a Reply