Công Đoàn

Chủ tịch Công Đoàn

NGUYỄN THỊ SINH

nhu anh

Phó chủ tịch Công Đoàn

PHAN QUANG NHƯ ANH

 

Ủy viên

NGÔ THỊ BÍCH THỦY