Tổ Giải tích

 

TS. LƯƠNG QUỐC TUYỂN
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Địa chỉ:
Di động: 0983136625
Email: tuyendhdn@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lqtuyen
 Untitled TS. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0914078263
Email: thuyduongpy@yahoo.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/
ThS. NGUYỄN HOÀNG THÀNH
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0906544009
Email: nguyenhoangthanh@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/nguyenhoangthanh
TS. LÊ HOÀNG TRÍ
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0905228899
Email: lhtri@dce.udn.vn
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lhtri
31180_hoang-nhat-quy TS. HOÀNG NHẬT QUY
Chức vụ:
Địa chỉ:
Di động: 0912535067
Email: hoangnhatquy@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hnquy

 

Share this Post :

Comments are closed.

Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733291